Vedlikehold

Skogskjøtsel

Bøkeskogens og Kilens venner tok allerede i 1999, like etter at foreningen ble reetablert, opp med Larvik kommune at oppsyn med Bøkeskogens skulle være kommunens ansvar. Denne prosessen endte med behandling i kommunestyret i 2002.

Med knapt flertall ble det vedtatt at kommunen ikke skulle overta forvaltningsansvaret for skogen, med den begrunnelse at det kunne medføre større økonomiske forpliktelser enn kommunen var beredt til å ta.

Forvaltningsansvaret vil si at man får ansvar for alle tiltak i skogen, og selvfølgelig også det økonomiske ansvaret. Fortsatt er ansvaret derfor hos Fylkesmannen, som representant for Staten som er eieren.

Som en reaksjon på dette vedtaket sendte Bøkeskogens og Kilens Venner en søknad til Fylkesmannens miljøvernavdeling med spørsmål om vi kunne overta ”tilsynet ” med Bøkeskogen. Dette ble gjort fordi vedtaket i Larvik Kommune ikke lå til hinder for en slik løsning.

Svaret på søknaden var positivt. Ordningen er imidlertid avhengig av at det bevilges penger over Miljøverndepartementets budsjett. Bevilgningen må altså bekreftes hvert år.

Bøkeskogens og Kilens venner har tilsatt midlertidig en person i stillingen som rådgiver i skjøtselsspørsmål. Håpet er at vi skal få til en permanent ordning, slik at ordningen blir fast og gjerne utvidet etterhvert.

Bøkeskogens og Kilens venner har tilsatt midlertidig en person i denne stillingen. Håpet er at vi skal få til en permanent ordning, slik at tilsynet, som foreløpig er en 10% stilling, blir fast og gjerne utvidet etterhvert.

Oppgavene som skal dekkes av denne stillingen er : Forstmessig tilsyn med skogen Rapportere om skogen helsetilstand. Anbefale hugst. Utføre blinking. Sørge for at hugst blir fulgt opp med rydding, spesielt når det gjelder trær med bøkeull-lus.