Vedtekter

VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 24. OKTOBER 2006

1.0. Navn og formål
1.1. Foreningen er stiftet 22.04.1954 under navnet Bøkeskogen Vel.
På revitaliseringsmøtet 26.10.1999 ble navnet endret til Bøkeskogens og Kilens venner.
1.2. Foreningens formål er å ivareta Bøkeskogen og Kilen på vegne av allmennheten, slik at områdene i størst mulig grad er til beste for Larviks befolkning.
2.0. Ledelse
2.1. Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem. I tillegg innkalles to fast møtende varamedlemmer.
2.2. Styret sammenkalles av leder når denne finner det nødvendig, eller når minst to av styremedlemmene krever det.
2.3. For at et styremøte skal være beslutningsdyktig må minst tre medlemmer delta. Vedtak avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer.
2.4. Det føres protokoll.
3.0. Årsmøte/Ekstraordinært årsmøte
3.1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal innkalles av styret hvert år innen utgangen av oktober måned.
3.2. For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må minst 10 medlemmer delta. I tilfelle et tilstrekkelig antall ikke møter må det innkalles til nytt årsmøte, som da er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte medlemmer.
3.3. Forslag til årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen den frist som er satt i innkallingen.
3.4. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når 1/3-del av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.
3.5 Hvert medlem deltar i avstemminger med én stemme. Familiemedlemmer over 17 år har én stemme hver. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer.
3.6. Vedtektsendringer krever minst 2/3-dels flertall. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.
3.7. Det føres protokoll.
4.0 Foreningens oppgaver
4.1. Arbeide for at Bøkeskogens, Festplassens og Kilens verdi som rekreasjonsområder holdes i hevd.
4.2. Arbeide for at Den norske stat, Fylkesmann i Vestfold og Larvik kommune vil bruke foreningen som høringsinstans og samarbeidspartner når det gjelder planer som berører områdene.
4.3. Ta initiativ til dugnad dersom oppgaver kan løses på denne måten.
4.4. Ta initiativ til å fremme forslag som kan bidra til at områdenes verdi øker.
4.5. Etablere samarbeid med andre parter i saker av felles interesse.
5.0. Medlemsmøter
5.1. Et medlemsmøte kalles sammen når styret finner det nødvendig, eller når minst fem av de stemmeberettigede medlemmene krever det for en bestemt angitt sak. Vedtak som fattes på medlemsmøter skal være veiledende for styret.
5.2. Gyldig vedtak fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer.
5.3. Det føres protokoll.
6.0. Møteinnkallinger
6.1. Alle innkallinger til årsmøte, ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel i lokalpressen.
7.0. Årsmøteagenda
7.1. Årsmøtet skal behandle:
1. Innkallingen til årsmøtet.
2. Årsberetningen.
3. Revidert regnskap.
4. Fastsettelse av kontingenter.
5. Forslag som er fremsatt enten av styret eller av medlemmene, og som er innkommet innen den fristen som er satt i innkallingen.
6. Budsjett for kommende periode.
7. Valg.
Ved alle valg kreves absolutt flertall. Det skal velges:
7.1 Styre bestående av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Kasserer
d) Sekretær
e) Styremedlem
f) Tre varamedlemmer
Leder velges for ett år. Øvrige styremedlemmer for to år Varamedlemmer for ett år.
Dersom noen av styrets medlemmer fratrer i valgperioden, kan styret av og blant styrets medlemmer utnevne vedkommendes erstatter fram til neste årsmøte. For å sikre kontinuiteten i styret, skal valgperioden ved dette årsmøtes valg tilsvare den gjenværende del av vervets opprinnelige valgperiode for de(t) styreverv som på denne måten er blitt ledig(e).

Det føres protokoll.

7.2 Revisor Revisor velges for ett år
7.3 Valgkomité med tre medlemmer. Medlemmer velges for tre år. For å sikre kontinuitet skal lengstsittende medlem være på valg hvert år.
8.0 Oppløsning
8.1. Foreningen kan kun oppløses på ordinært årsmøte med 2/3-dels flertall. Årsmøtet bestemmer anvendelse og/eller salg av foreningens eventuelle aktiva.