Arbeidsoppgaver

Skape fellesskap

I hovedsak er foreningens viktigste oppgaver å skape et fellesskap blant brukere av Bøkeskogen og kilenområdet. Behovet for å føle eierskap er viktig. Det fører til at noen alltid følger med, og ser hva som bør gjøres for at områdene skal fremstå i all sin prakt!

Egen rådgiver for forstmessige oppgaver

Foreningen har arbeidet mye for at den skal ha en posisjon vis a vis eieren, Den norske Stat, samt overfor Fylkesmannen i Vestfold og Larvik kommune, som er delegert forvaltnings- og driftsoppgaver. Vi har oppnådd å bli høringsinstans overfor det offentlige, og 24. november 2003 ble foreningen overlatt det formelle lokale ansvar for ettersyn av Bøkeskogen. Med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Vestfold har foreningen engagert egen rådgiver for dette formålet.

Årlig blir det felt mange trær i Bøkeskogen. Hvis vi skal få til en jevn foryngelse av skogen må gamle trær tas ut. Ved at solen når ned til skogbunnen vil nye trær skyte opp. Denne nye generasjonen må sikres gode vekstvilkår slik at vi med tid og stunder får til et genrasjonsskifte. Skogskjøtsel er et svært langsiktig, og kontinuerlig, prosjekt. Bekjempelse av sykdom på enkelte trær er også en viktig del av skogskjøtselen. Bekjempelsen av bøkeull-lus, en sykdom som bare rammer bøketrær, er noe vi arbeider intenst med. I løpet av de siste 2 årene har det dessuten dukket opp en sykdom som blokkere sevjestigningen i blant annet bøketrær. Trær som rammes av dette vil dø i løpet av forholdsvis kort tid. Når vi feller syke trær bør de ikke bli liggende og kvistene må transporters til et sted hvor de kan brennes.

Stort og smått

Vi er også pådrivere for å få utbedret stiene; stadig flere av dem blir lagt til rette for rullestolbrukere. Vedlikehold av benker og steingjerder, samt rydding av søppel, kvist og kvast er en evigvarende oppgave. Vi forsøker å bedre skiltingen i skogen, og arbeider for å få fornminnene og kulturminnene bedre fram i lyset. Fra 2001 og noen år framover forsøkte vi å arrangere julemarked på Festplassen i desember måned. Hensikten var å skape liv, røre og aktivitet i skogen også om vinteren – til glede for store og små. Denne aktiviteten er for tiden lagt på is fordi den krevde for mye innsats.

17.mai

Dugnadsrydding i Bøkeskogen rett før 17. mai er en gammel tradisjon i foreningen. I de senere år har vi også påtatt oss en oppgave som vi utførte med stor entusiasme, nemlig vakthold på Festplassen natten til 17. mai. At dette skal være nødvendig for å unngå tagging og hærverk på hovedarenaen for 17. mai-feiringen i Larvik er selvsagt negativt. Dette vaktholdet er fra 2011 overtatt av et profesjonelt vaktselskap. Vår forening er imidlertid fast medlem av Larviks 17. mai-kommite.

Nytt lysanlegg

I løpet av 2007 fikk vi på plass et nytt stort prosjekt i samarbeid med Larvik kommune, nemlig rehabilitering og utvidelse av lysanlegget i Bøkeskogen. Alle luftledninger er lagt i bakken, og stolper og armaturer skiftet ut. Samtidig ble utvalgte objekter punktbelyst, de fleste er forminner eller av kulturhistorisk interesse. Som kjent innholder Bøkeskogen gamle hulveier og to store gravfelt fra vikingtid. Bøkeskogen har dermed både fått lengre lysløype med bedre lys og nye spennende lyspunkter til lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Ny E18-trasé

Statens vegvesens arbeid med ny trasé for E18 forbi Larvik er et annet stort prosjekt som vi holder et vaktsomt øye med. Vegvesenet er nå ferdig med sin konsekvensutredelse. Sammen med tjueen andre lokale foreningen var vi med på å utarbeide en felles høringsuttalelse, hvor vi gikk inn for traséforslag 3E. Vegvesenet har lyttet til våre argumenter med åpent sinn, og skal ha all ære av det arbeidet som hittil er nedlagt i prosjektforberedelse. Bøkeskogens og Kilens venners prioriteringer var krystallklare: Ny E18 må legges i tunnel forbi Bøkeskogen. Nåværende viadukt skal ikke benyttes som framtidig avlastningsvei, men må fjernes. Farris må sikres som drikkevannskilde. Larvik kommunestyre foretok det endelig valget våren 2010. Så langt i prosessen ser det ut til at vi har fått gjennomslag for våre synspunkter.