Foreningen

Formål

Foreningens formål er å ivareta Bøkeskogen og kilenområdet på vegne allmennheten, slik at områdene i størst mulig grad er til beste for Larvik befolkning.

Foreningens opprinnelse

Bøkeskogen Vel ble stiftet 22.april 1954 som en følge av at landets veimyndigheter la fram planer om å legge sørlandske hovedvei (datidens E18) tvers gjennom Bøkeskogen – mot innbyggernes vilje. Selv om veiplanene ble endret, innså foreningen at den på vegne av Larviks befolkning fortsatt burde sørge for at eieren (Den norste Stat) tok vare på Bøkeskogen og holdt den i hevd. I 1980 ble Bøkeskogen oppgradert til landskapsvernområde, men i løpet av første halvdel av 1990-tallet gikk foreningen mer eller mindre i dvale.

Innfløkte eier-, verne-, forvaltnings- og driftsansvarsforhold

Grunneier for både Bøkeskogen og kilenområdet er i hovedsak Den norske Stat. Treschow er grunneier i et mindre område i den vestlige delen av Bøkeskogen. Larvik kommune eier den delen av Bøkeskogen om heter Mellomskogen, samt Musikkpaviljongen og lysløypeanlegget i Bøkeskogen.. Familien Sundal har festekontrakt for Bøkekroas grunn, men eier selv restaurantanlegget. De gamle vikinggravene, hulveiene og andre forn- og kulturminner i områdene sorterer under Vestfold fylkeskommunes avdeling for arkeologi og folkeminner, som igjen rapporterer til Riksantikvaren og Kulturhistorisk Museum (tidligere kalt Oldsakssamlingen). Men det er fylkesmannens miljøvernavdeling som har ansvaret for å følge opp at vernebestemmelsene blir overholdt. Staten ved Naturverndirektoratet er forvaltningsorgan for både Bøkeskogen og kilenområdet, men ansvaret er delegert til Statens Skoger på Kongsberg når det gjelder selve skogskjøtselen (hogst, tynning og fjerning av syke trær), mens Fylkesmannen i Vestfold tar seg av mange av de øvrige oppgavene. Fylkesmannen har imidlertid delegert driftsansvaret for skjøtsel av kilenområdet, Festplassen, stiene og skogbunnen til Larvik kommunes etat for idrett, park og friområder, som igjen engasjerer kommunalteknikk til å utføre mye av dette arbeidet. Kommunens kulturetat står ansvarlig for bruken av Festplassen, og kommunens eiendomsetat har ansvaret for vedlikehold av Musikkpaviljongen. Etter hvert har dette ført til mangel på et overordnet totalansvar. Det finnes ingen helhetlig oppfølging av områdene. For allmennheten kan det være vanskelig å vite hvem man skal henvende seg til.

Ett felles brukerorgan

Det er altså ingen overdrivelse å påstå at ansvarsforholdet er uoversiktlig, utvannet og oppsplittet. Det er nødvendig med en ideell forening som kan følge med på hva som må gjøres for at Bøkeskogen skal fremstå som det unikum det er. Samtidig er det viktig å ivareta brukernes interesser i hele dette enestående frilufts- og rekreasjonsområdet, med dets attraktive beliggenhet tett inntil sentrum og bebyggelsen i Larvik. Brukerne av områdene ønsker ett felles organ som kan koordinere, formalisere, finne fram til, påvirke og følge opp henvendelser til rette adressat i dette konglomeratet av ansvarlighet. Behovet for å etablere en aktiv interesseorganisasjon var på slutten av nittitallet igjen var til stede. Som et resultat av dette ble Bøkeskogen Vel revitalisert høsten 1999 under navnet Bøkeskogens og Kilens venner. Kilen ble tatt med fordi dens tilliggende arealer grenser til Bøkeskogen, og fordi dette området nå har status som offentlig friareal.

Bøkeskogrådet

Høsten 2011 så et samarbeidsorgan til beste for Bøkeskogen dagens lys. Vår forening slo til lyd for å skape et forum hvor alle de instanser som har et ansvar å ta vare på når det gjelder Bøkeskogen kunne komme sammen med jevne mellomrom for godkjenne planer og vurdere gjennomførte tiltak. Tanken bak forslaget om et Bøkeskogråd er godt mottatt, og vi ser fram til at det beviser sin verdi.

Etablere lys Langreisa 2020 prosjektnotat